درباره ما

شـــرکت ایمـــن آراد کیــــش (تـــــاپکــــو) فعــالیــت خـــود را از ســـال 1395 بــــا مـــوضـــوع مشــاوره ، طــراحـــی ، فــروش و اجـــرای سیستـــم هـــای اطفـــای حـــریق ، اعلام حــریق و تجهیـــزات آتش نشــانـــی به عنـــوان مجمـــوعـــه ای کــاملاً  تخصصـــی در راستـــای توسعـــه و اعتـــلای صنعت ایمنـــی (در جـــزیـــره کیـــش) آغـــاز نمـــوده است .

این شرکت دارای تکنسیـــن هـــای حـــرفـــه ای و با تجـــربــــه مقیـــم بـــوده کــه مطابق آخـــریـــن ضوابط و دستـــورالعمـــل هـــای استـــانـــدارد مـــورد تائیـــد اداره ایمنـــی و آتش نشـــانـــی نسبت به اجـــرای تــاسیســـات اطفـــای حـــریق (مکانیک)  و تاسیســـات اعلام حـــریق (بـــرق) اقـــدام مــی نماینـــد.

از دیگـــر مـواردی کـــه سبب متمـــایـــز شـــدن خدمـــات این شرکت نسبت به ســـایـــر شرکت هـــای فعــال در این حـــوزه گـــردیـــده است ، طـــراحـــی و بهینــه ســـازی کلیـــه مـــدارک و نقشـــه هـــای ایمنـــی و آتش نشـــانـــی اولیـــه (پیش از اجــرا)  توسط مهندسین این شرکت با استفاده از نــرم افـــزار هــای تخصصــی مــربوطــه مـی باشــد که مـوجبــات کـــاهـــش هــزینـــه هـــای فــراوان بـــرای مشتـــریـــان این شرکت را در اجــرای پــروژه هـــای خـــود به ارمغـــان آورده است.

مجــوزهـــا  :
–  دارای تاییــدیــه رسمــی از اداره آتش نشــانـــی و خــدمــات ایمنــی کیـــش