درباره ما

بشر همــواره برای حفظ جان و امــوال خود از خطــرات و بلایای طبیعــی به دنبال سر پناهــی ایمــن و آرام برای زندگانــی بوده است. با پیشرفت علـــم و ساخته شدن ساختمــان ها و سازه هــای مــدرن و روبرویــی این سازه هــا با مشکلاتی همچــون آتش سوزی, مهندسین همــواره سعــی بر حــل این مشکلات داشته اند تا بتوانند با تدوین ضوابط طراحــی مناسب و به کــار بستن آنها, از ایمــن بودن ساختمــان های خود اطمینان حاصــل پیدا کنند. یکی از مهمتــرین نیــازهای طراحـــی ساختمــان, تامیــن ایمنــی در برابر آتش می باشد. هر چه ساختمــان ها از نظــر جانــی, اجتماعــی, سیاسی یا اقتصــادی مهم تر باشند, باید از ایمنــی بیشتری نیــز برخوردار باشند. ایمــنی ساختمــان ها در برابر آتش, دو هدف ایمنــی جانــی و ایمنــی مالــی را در بردارد.

در این راستا, شرکت ایمــن آراد کیـــش ( تـــــاپـکو ) با توجه به تجربیــات ارزشــمند تیــم مدیریتــی و بهــره گیــری از متخصصیــن و نیروهــای کار آمــد در زمینه مشاوره ،  طراحی ، تامین تجهیزات ، نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق، اطفای حریق و تجهیزات ایمنی و آتش نشانی فعالیت دارد . همچنین این شرکت دارای تائیدیه  از سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی جزیره کیش می باشد که شرکت را مفتخــر بــه ارائــه خدمــات متمایــز و در خــور نیازهــای مشــتریان خویــش گردانیــده اســت و تلاش بر این است که در این راستا پیشگام باشیم.

همچنین خدمــات و تجهیــزات ارائــه شــده توســط ایــن شــرکت قابــل اســتفاده در بخــش هــای گوناگــون از جملــه شرکت های  نفــت و گاز ، نیــرو گاه هــا ، سولـــه ها و کارخانجــات صنعتــی ،  مجتمــع هــای اقامتــی و هتــل هــا ، مراکــز خریــد و مجتمــع هــای تجــاری ، اداری و مســکونی مــی باشــد.